28.10.13

amsterdam
autumn in amsterdam
the other day i played tourist together with our youngest
we visited many places he knew only from hearsay or the tv
like the ladies in the red light district and the coffeeshops
but also the well-known streets, squars and canals
we had a fine day and
amsterdam showed its best side


herfst in amsterdam
de andere dag speelde ik samen met onze jongste toerist
we bezochten allerlei plaatsen die hij alleen van horen zeggen of de tv kende
zoals de dames op de wallen en de coffeeshops
maar ook de bekende straten, pleinen en grachten
we hadden een fijne dag en
amsterdam liet zich van haar mooiste kant zien
26.10.13

avalanche looms


i sent her pictures
for inspiration of
my beloved North Sea,
some shells and our dining room
now i look every day
at the beautiful tablecloth that
i asked her to make me

thank you!
sweet Susan of Avalanche Looms
xik stuurde haar foto's
ter inspiratie
van mijn geliefde Noordzee,
enkele schelpen en onze eetkamer
nu kijk ik elke dag
naar het prachtige tafelkleed dat
ik haar vroeg voor me te maken

dankjewel!
lieve Susan van Avalanche Looms
x
19.10.13

drawing challenge: pattern
the theme pattern was chosen by busy bee Barbara


the lines in my hands form a pattern
that is becoming clearer over the years

in the forest the fallen leaves form the most beautiful patterns
every year again
patterns
of a year, one day, life

we make the world around us more beautiful with patterns
my favorites of the moment are
the pattern on the plate of Marimekko and
the wallpaper from Orla Kiely for my workroom
de lijnen in m'n handen vormen een patroon
dat met de jaren steeds duidelijker wordt

in het bos vormen de gevallen bladeren de mooiste patronen
elk jaar opnieuw
patronen
van een jaar, een dag, het leven

we maken de wereld om ons heen mooier met patronen
mijn favorieten van dit moment zijn
het patroon op het bordje van Marimekko en
het behang van Orla Kiely voor mijn werkkamer

 

17.10.13

korrex stuttgart

there is one thing that i haven't shown you
namely, the main reason for the renovation
see here:
miss stuttgart!

recently i am the proud owner of a Korrex Stuttgart
the smallest of the Korrex presses, a 'ladies-press'
and because she isn't easy to move with her weight of 240 kg
were finally those walls and floor done and the layout changed

i am so very happy with it!er is één ding dat ik jullie nog niet heb laten zien
namelijk, de voornaamste reden voor de renovatie
zie hier:
miss stuttgart!

sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Korrex Stuttgart
de kleinste van de Korrex drukpersen, een 'dames-pers'
en omdat ze niet makkelijk is te verplaatsen met haar 240 kg
werden eindelijk die muren en vloer gedaan en de indeling aangepast

ik ben er zo blij mee!

13.10.13

my bright white room
see here: my bright white workspace!
i would like some wallpaper behind my desk
but apart from that, it's ready!

this week i got mail, see here
for the contents see the third image
thank you kim!

but for now
rest after the work is done
and next time i will introduce you
to someone
special....
zie hier: mijn helder witte werkkamer!
ik wil graag nog behang achter mijn bureau
maar afgezien van dat is het klaar!

deze week kreeg ik post, zie hier
voor de inhoud zie de derde foto
dank je kim!

maar voor nu
rusten na gedane arbeid
en volgende keer stel ik jullie voor
aan iemand
speciaal....
12.10.13

drawing challenge: homage........ to Giacometti
in the spring of 1992 i drove to Paris with a friend
for the major retrospective of Giacometti and saw
his sculptures, drawings and paintings for the first time in real
in the autumn of 2008 there was a small but very tasteful exhibition
about him in the Kunsthal in Rotterdam

Giacometti
one of my favorites
this homage a self-portrait, slightly distorted so
i look a little like one of his sculptures

this beautiful theme was chosen by Kristen

P.S.
the past few weeks I had a lot of headaches
but because I still wanted to participate
an easy interpretation of the theme
sorry!drawing challenge: hommage....

....aan Giacometti
in het voorjaar van 1992 reed ik samen met een vriend naar Parijs
voor de grote overzichtstentoonstelling over Giacometti en zag
zijn beelden, tekeningen en schilderijen voor het eerst in het echt
in het najaar van 2008 was er een kleine maar zeer smaakvolle tentoonstelling
over hem in de Kunsthal te Rotterdam

Giacometti
een van mijn favorieten
deze hommage een zelfportret, enigszins vervormd zodat
ik een beetje lijk op een van zijn beelden

9.10.13

the ship
no,
we won't
give up the ship

;^))

6.10.13

drawing challenge: cup

the theme 'cup' was chosen by Stefanie

cups, i have them in all shapes and sizes
from ornate with a gold rim and print
to very simple white bowls that fit right in your hand

for this drawing challenge a drawing on the blackboard
a tribute
happy birthday dear Stefanie!drawing challenge: cup

kopjes, ik heb ze in allerlei soorten en maten
van sierlijke met een gouden randje en print
tot heel eenvoudige witte kommetjes die precies passen in je hand

voor deze drawing challenge een tekening op het schoolbord
een hommage
van harte gefeliciteerd Stefanie!
3.10.13

murenelke dag loop ik samen met Splinter door het bos
en zie de bladeren verkleuren
maar, ik heb, nee, ik neem weinig tijd ervan te genieten

na ongeveer twee jaar ben ik eindelijk begonnen aan de renovatie van mijn werkkamer:
behang verwijderen van muren, plamuren, schuren en schilderen,
meerdere keren omdat de onderliggende kleur zichtbaar blijft
en ook de kasten krijgen een verse laag verf

ik ben bijna klaar
bijna


walls

everyday i walk through the woods along with Splinter
and see the leaves change
but, i have, no, i take little time to enjoy it

after about two years i finally started to renovate my studio:
removing wallpaper of walls, filling, sanding and painting,
several times because the underlying color shows through
and also the cabinets get a fresh coat of paint

i'm almost done
almost

2.10.13

WSAKE

mijn screensaver is de foto van de DAY-hanger van WSAKE
ik bewonder hun werk en hun blog

eindelijk heb ik er een besteld
samen met een hanger met de tekst: YOU ARE HERE

oh, en hoe het was verpakt
alleen daarom al
dank je Anna!WSAKE

my screensaver is a photo of the DAY-pendant of WSAKE
i admire their work and their blog

i finally ordered one
together with a pendant with the text: YOU ARE HERE

oh, and how it was packaged
reason alone
thank you Anna!


Blogarchief

Volgers