28.3.14

drawing challenge: W A T E R

 without water there is no life
but in this part of the world clean drinking water from the tap is very common

a quarter of the Netherlands lies below sea level and might come under water
if there were no dikes and dunes

weeks ago i saw the interview with Geurt Busser, the Wadden painter (sorry, only in Dutch)
every day he paints the Wadden with watercolors
standing in the water, working with water
while the wind and rain affect his work

that's what i've tried
painting with water


please visit all the other participants for more W A T E R:

Ariane, Barbara Bee, Tammie Lee, Susan Christensen,
Joanne, Leena, Sue, Nadine (maybe), Roberto, Cindi,
Stefanie Seltner, CĂ©line, Kristen, Mano, Tania, Kim Henkel,
Eric (welcome!!) and Veronica and Norma !!


zonder water is er geen leven
maar in dit deel van de wereld is schoon drinkwater uit de kraan heel gewoon

een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en zou onder water komen te staan
als er geen dijken en duinen waren

weken geleden zag ik het interview met Geurt Busser, de Waddenschilder
elke dag schildert hij de Wadden met waterverf
staand in het water, werkend met water
terwijl de wind en de regen invloed hebben op zijn werk

dat is wat ik heb geprobeerd
schilderen met water

25.3.14

drawing challenge: NEW THEME
the blue planet on which we live has that color because of water
and thanks to that water life is possible
approximately three-quarters of the earth's surface is covered by water
and we ourselves consits of approximately 65% of water
water is one of nature's elements, besides earth, fire and air

W A T E R

the theme for the 132th drawing challenge of March 29-30
are you in?

how it works:
a host picks a theme
bloggers who want to join leave a comment saying they are in
the following weekend the drawings are shown on the blogs
and the host links to all the participants
a new host is presented for the following week

23.3.14

re-opening THUIS, UPDATE!yesterday was the re-opening of THUIS lunch&living
and in a beautiful spot in the store i was allowed to show (and sell ;^)) my work
if you would like to buy one of my prints
send me an email and i will give you the details

next weekend i am the host of the drawing challenge
but more about that next Tuesdaygisteren was de her-opening van THUIS lunch&living
en op een prachtige plek in de winkel mocht ik mijn werk tonen (en verkopen ;^))
als je een van mijn prenten zou willen kopen
stuur me een email en ik geef je de details

volgend weekend ben ik de host van de drawing challenge
maar meer daarover op dinsdag

18.3.14

what i show and what not

there is no school today and youngest and i drink
cardemom coffee (the best!) and hot chocolate
we talk about the weekend, about sara and the blogworld
we talk about what you show on the internet and what not
the first image what i normally show
the second how it really is
what about you, what do you show?


vandaag is er geen school en jongste en ik drinken
cardemom koffie (de lekkerste!) en warme chocomel
we praten over het weekend, over sara en de blogwereld
we praten over wat je laat zien op het internet en wat niet
de eerste foto wat ik normaal laat zien
de tweede foto hoe het werkelijk is
hoe zit het met jou, wat laat je zien?

17.3.14

sara pirat

yesterday
she came by train and brought me flowers
i showed her my life and family, my work and studio
we cycled along the forest to the farm and
we even visited my parents briefly

we talked and ate a lot  ;^))
and the day was way too short
bye! sweet sara pirat!!
we hope to see you soon againgisteren
ze kwam met de trein en bracht bloemen voor me mee
ik liet haar mijn leven en familie, mijn werk en werkruimte zien
we fietsten langs het bos naar de boerderij en
we bezochten zelfs kort mijn ouders

we praatten en aten veel  ;^))
en de dag was veel te kort
dag! lieve sara pirat!!
we hopen je snel weer te zien

15.3.14

drawing challenge: connection (II)CONNECTION is the theme this week, chosen by Kristen of A Sunny Spot


this postcard is from 2006 and has since become my bookmark

Anton Corbijn photographed the hands of celebrities
of those photo's  eleven postcards were made to make
the number of 'SOS Telefonische Hulpdiensten' better known
a service available 24 hours a day all year round
accessible for people who need a familiar conversation or information

connection
represented by an outstretched hand

and tomorrow i will shake hands with Sara!!
and connect
deze briefkaart komt uit 2006 en is sindsdien mijn boekenlegger

Anton Corbijn fotografeerde de handen van beroemdheden
van deze foto's werden elf kaarten gemaakt om het
telefoonnummer van SOS Telefonische Hulpdiensten bekender te maken
een dienst die 24 uur per dag het hele jaar door bereikbaar is
voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwd gesprek of informatie

verbinding
uitgebeeld door een uitgestoken hand

en morgen geef ik Sara een hand!!
en maak verbinding

11.3.14

last weekend

last weekend

outside in the spring sunshine
my Love tiles a path of paving stones
and slowly the garden is getting back form

meanwhile i let miss Stuttgart purr of happiness

along with THUIS i designed eight postcards for
the re-opening of the store on March 22
i also would like to make new work
i still have one week....
otherwise i can exhibit the same prints as in decemberafgelopen weekend

buiten in de lentezon tegelt mijn Lief
een pad van stoeptegels
en langzaamaan krijgt de tuin weer vorm

ondertussen laat ik miss Stuttgart snorren van geluk

samen met THUIS heb ik acht kaarten ontworpen voor
de heropening van de winkel op 22 maart
daarnaast zou ik graag nieuw werk maken
ik heb nog een week....
en anders kan ik dezelfde prints exposeren als in december

8.3.14

drawing challenge: hair
when i was 14 i found the first grey hair
and also Eldest has a few grey hair already

he has a beautiful head of hair
but about the hair style we do not always agree
therefore i made, as a tease, these drawings for him

H A I R  is the theme this week chosen by Nadine of tinyWoolftoen ik 14 was vond ik mijn eerste grijze haar
en ook Oudste heeft reeds een paar grijze haren

hij heeft een prachtige kop met haar
maar over de haarstijl zijn we het niet altijd eens
daarom heb ik, als plagerij, deze tekeningen voor hem gemaakt

6.3.14

today

playing with the new lens of my camera i enjoy the light in the house

the weather is incredibly mild
i want to work in the garden
(that still looks like a plowed field)
but that is not on my to-do-list
as is the project 'shipping container' i could cross off today
(design a hotel room in a container as part of a bed and breakfast)
that nice commission for a client is ready  ;^))


spelend met de nieuwe lens van mijn camera geniet ik van het licht in huis

het weer is ongekend zacht
ik heb zin om in de tuin te werken
(die er nog steeds uitziet als een omgeploegde akker)
maar dat staat niet op mijn to-do-lijstje
zoals het project 'zeecontainer' dat ik vandaag kon doorstrepen
(ontwerp een hotelkamer in een zeecontainer als onderdeel van een bed and breakfast)
die mooie opdracht voor een klant is klaar  ;^))

2.3.14

drawing challenge: vasein march 2009 i had a weblog for only a few months when i made this pictures
of my collection of small vases
now, five years later, my collection approximately is reduced by half

like Ariane, our sweet host this week, i have almost always flowers in the house
preferable large self-picked bunches, but that will have to wait
for the picking season starts around ascension day


in maart 2009 had ik pas een paar maanden een weblog toen ik deze foto's maakte
van mijn verzameling kleine vaasjes
nu, 5 jaar later, is mijn verzameling ongeveer gehalveerd

net als Ariane, onze host deze week, heb ik vrijwel altijd bloemen in huis
bij voorkeur grote zelfgeplukte bossen, maar dat moet nog even wachten
want het plukseizoen begint pas rond Hemelvaartsdag

Blogarchief

Volgers