27.2.15

feathers
even though i do not feel well
(headaches, migraine and nausea: hurray! for the menopause)
they are ready, the dotted and striped feathers in black and gold
i will place them in my etsyshop this afternoon
in March they will be part of
the giveaway month of Vibeke, see here
my day will be March 26  ;^))

for now i wish you all a fine and bright weekend
xhoewel ik me niet goed voel
(hoofdpijn, migraine en misselijkheid: hoera! voor de menopauze)
zijn ze klaar, de gestippelde en gestreepte veren in zwart en goud
ik zal ze vanmiddag plaatsen in mijn etsyshop
in maart zullen ze onderdeel zijn van
de giveaway maand van Vibeke, zie hier
mijn dag zal zijn 26 maart  ;^))

voor nu wens ik jullie allen een fijn weekend
x

22.2.15

drawing challenge 159: vein


the theme of this weeks drawing challenge is chosen by VERONICA
for the links to the other participants, please go here

the finest veins of a leaf (image not by me but from the internet)
the veins in me
where the blood flows quietly towards the heart
they lie on the surface, so vulnerable
and that fits so well with how I feel.... february blues
this year reinforced by the fact that
since a few months our dog Splinter no longer lives with us
for various reasons, one the allergy and eczema of Oldest
we miss our little one....

i made this painting for DC 35 'family' in 2011
the love for our family that flows through my veins
size 20 x 30 cmde fijnste aderen van een blad (afbeelding niet van mij maar via internet)
de aderen in mij
waar het bloed rustig stroomt in de richting van het hart
ze liggen aan de oppervlakte, zo kwetsbaar
en dat past zo goed bij hoe ik me voel .... februari blues
dit jaar versterkt doordat
sinds een paar maanden onze hond Splinter niet meer bij ons woont
om diverse redenen, een de allergie en eczeem van Oudste
we missen onze kleine....

ik maakte dit schilderij voor DC 35 'familie' in 2011
de liefde voor ons gezin dat door mijn aderen stroomt
afmeting 20 x 30 cm

10.2.15

lalalinoshe asked me to take part in a giveaway-month
i feel honored and said yes
but now i have only a few days left
to finish this linocut
first felt pen sketch
listening to this music it goes better  ;^))
ze vroeg me deel te nemen in een giveaway-maand
ik voel me vereerd en zei ja
maar nu heb ik nog maar een paar dagen over
om deze linosnede af te maken
eerste viltstiftschets
luisterend naar deze muziek gaat het beter ;^))


Blogarchief

Volgers